Τη λειτουργία όλων των σχολών ξεναγών της χώρας, μεταξύ των οποίων και της Ρόδου και για την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο αποφάσισε το υπουργείο τουρισμού, δίνοντας την ευκαιρία σε συνολικά 170 άτομα να αποφοιτήσουν από αυτές μετά από δύο χρόνια σπουδών.

Σύμφωνα με την απόφαση της υφυπουργού παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη θα λειτουργήσουν οι σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κρήτης και Ρόδου για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2023, ενώ προβλέπεται η εισαγωγή 34 σπουδαστών σε κάθε μία από αυτές.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις για εισαγωγή σπουδαστών στην κάθε σχολή, καλύπτονται σε ποσοστό 70% από αποφοίτους Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου και σε ποσοστό 30% από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να επιλέξουν μόνο μία από τις δύο κατηγορίες εκπαίδευσης, (Π.Ε ή Δ.Ε), βάσει της οποίας επιθυμούν να μοριοδοτηθούν σε κάθε Σχολή, έχουν δε το δικαίωμα να δηλώσουν διαφορετική κατηγορία εκπαίδευσης σε διαφορετική Σχολή.

Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, πρέπει να αποδεικνύουν πιστοποιημένη άριστη γνώση επιπέδου Γ2/C2, τουλάχιστον 2 -πέραν της ελληνικής- ξένων γλωσσών.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλουν από αύριο Δευτέρα 06-09-2021 και μέχρι 15-9-2021 στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής (ξεχωριστή αίτηση για κάθε Σχολή που επιθυμούν), η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και περιλαμβάνει τα προσωπικά τους στοιχεία (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α.), την διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας και την κατηγορία εκπαίδευσης (ΔΕ ή ΠΕ), με βάση την οποία θα μοριοδοτηθούν.

Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτησή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και -σε περίπτωση επιτυχίας και εγγραφής στην Σχολή Ξεναγών- την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο αρχείο σπουδαστών της Σχολής.

Οι Σχολές Ξεναγών είναι μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές διάρκειας 2  εκπαιδευτικών ετών.

Η φοίτηση στη Σχολή Ξεναγών παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωινές ή/και απογευματινές ώρες. Κατ` εξαίρεση, είναι δυνατή η πραγματοποίηση μαθημάτων και το Σάββατο, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, κατόπιν έγκρισης από τη διεύθυνση της σχολής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχολών Ξεναγών περιλαμβάνει:
α) 945 διδακτικές ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και επισκέψεων στα μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους της έδρας της Σχολής
β) 65 ημέρες εκπαιδευτικών εκδρομών
γ) πρόχειρες γραπτές ασκήσεις και ατομικές ή ομαδικές εργασίες (κατά την κρίση του διδάσκοντα)
δ) εργασίες-ξεναγήσεις,
ε) γραπτές ή προφορικές εξετάσεις
στ) τις τελικές προφορικές διπλωματικές εξετάσεις.

Οι σπουδαστές που έχουν εισαχθεί σε Σχολή Ξεναγών, ως πτυχιούχοι των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, απαλλάσσονται εάν το επιθυμούν από την παρακολούθηση μαθημάτων που έχουν διδαχτεί. Είναι όμως υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις επισκέψεις στα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τις εκπαιδευτικές εκδρομές και να εκπονούν τις εργασίες ξενάγησης.

Για τους σπουδαστές που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις γραπτές και προφορικές διπλωματικές εξετάσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών, εκδίδεται Δίπλωμα, με το οποίο μπορούν να αποκτήσουν βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού σε όλη την ελληνική επικράτεια.

(Πηγή: Ροδιακή)