ΘΕΜΑ: Παράταση αλιείας τόνου.

Κύριε Υπουργέ

Σε συνέχεια της απόφασής σας (ΑΔΑ: 69ΨΣ4653ΠΓ-51Ψ)) για παράταση της αλιείας τόνου με τελική ημερομηνία την Κυριακή 14 Μαΐου, σας παρακαλώ θερμά όπως επανεξετάσετε το θέμα και εγκρίνετε περαιτέρω χρόνο .

Συγκεκριμένα κύριε Υπουργέ 

είναι απαραίτητη η εκ νέου παράταση έως εξαντλήσεως των ποσοστώσεων,  καθώς όπως επισημαίνουν οι Καλύμνιοι ψαράδες, η παράταση της μιας εβδομάδας δεν ήταν αρκετή, αφού  συνέπεσε με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που ουσιαστικά κατέστησαν απαγορευτική την αλιεία του .

Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το συγκεκομμένο θέμα, πριν δημιουργηθούν οξύτατα κοινωνικά ζητήματα από την ουσιαστική  αναστολή της επαγγελματικής δραστηριότητας των αλιέων του νησιού μας.