2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.  ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ‘ΝΙΚΗ ΧΟΥΛΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ’

Στο 2ο ΔΣ Πόλεως Καλύμνου εγκαινιάζουμε το Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 7μ.μ., τη  δανειστική βιβλιοθήκη για ενήλικες (εκπαιδευτικούς και γονείς), αφιερωμένη στη μνήμη μιας σημαντικής δασκάλας του σχολείου, της Νίκης Χούλλη – Γεωργιάδου.

Ταυτόχρονα, ξεκινά επίσημα η λειτουργία του Σχολείου ως   Κέντρο  Επιμόρφωσης Ενηλίκων (εκπαιδευτικών και γονέων) μέσα από ένα πρόγραμμα με τίτλο: Σχολείο-Βιβλιοθήκη- Κοινωνία: Σχέσεις και Αλληλεπιδράσεις

Ως εκπαιδευτικοί πιστεύουμε βαθιά ότι το σχολείο είναι σε συνεχή αλληλόδραση, τόσο με την τοπική όσο και με την παγκόσμια κοινωνία, καθώς αποτελεί κύτταρό της και αναπτύσσεται σε  σχέση με αυτήν.

Καλούμε όλον τον κόσμο της Καλύμνου και της Καλυμνιακής διασποράς  να παραστεί στα εγκαίνια και να συμμετέχει στο επιμορφωτικό πρόγραμμα  της βιβλιοθήκης.

Απευθύνουμε ιδιαίτερο κάλεσμα στον επιστημονικό κόσμο της Καλύμνου και της Καλυμνιακής διασποράς απανταχού της γης,  να μοιραστεί με την Καλυμνιακή Εκπαιδευτική Κοινότητα το μορφωτικό και το πολιτισμικό του κεφάλαιο, μέσα από σεμινάρια και εργαστήρια  (εκ του σύνεγγυς ή διαδικτυακά), τα οποία θα ξεκινήσουν από 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Καλούμε επίσης κάθε επιστήμονα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα ήθελε να προσφέρει στο έργο της βιβλιοθήκης. 

Με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης ως επιμορφωτικού κέντρου, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς  να αναβαθμίζουν συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, για να μπορούν να  αναπτύσσονται ολιστικά και  να  βοηθήσουν με την σειρά τους τους μαθητές/τριες να εξελιχθούν σε κριτικά σκεπτόμενους ενήλικες και πολίτες του κόσμου. Στη συλλογιστική του “δρω τοπικά-σκέφτομαι παγκόσμια” θα μάθουν να καλλιεργούν  γνώσεις και ικανότητες, για  να φροντίζουν την ατομική και συλλογική ζωή τους, μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο και απρόβλεπτα εξελισσόμενο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι, με κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση,  αξιοπρέπεια  και αγάπη για τον άνθρωπο, τη Φύση, την Ιστορία και τον Πολιτισμό.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας (αφορά όσους/όσες επιθυμούν να παρουσιάσουν κάποιο σχετικό θέμα ή να οργανώσουν κάποιο εργαστήριο), για να ξεκινήσουμε την συνεργασία μας και να προγραμματίσουμε  δράσεις ή συμπληρώστε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα, για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας:

https://forms.gle/6spAtRA5GW15qPrT6

Με εκτίμηση              

Ελένη Πουλλά                                                                                        Γιάννης Θεοφιλίδης

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου                                                 Διευθυντής 2ου ΔΣ Πόλεως Καλύμνου

κιν. 6974384543                                                                                  κιν.  6944602488

mail: epoulla@sch.gr                                                                          mail:  2dimkalymn@sch.gr

2nd Primary school of Kalymnos

Invitation to the inauguration and workshops of the “Niki Houlli- Georgiadou” library.

On Saturday 10th September 2022 at 7:00 pm at the 2nd Primary school of Kalymnos a lending library for adults (teachers and parents) will be inaugurated to the memory of Niki Houlli- Georgiadou, an important teacher of the school.

Simultaneously, the function of the school as an educational centre for adults (teachers and parents) will officially commence through a programme titled “School- library- society: Relations and interactions”.

As educators, we profoundly believe that school is in a continuous interaction with both the local and the global society since school constitutes the substantial part of society and develops in relation to it.

Therefore, all kalymnian people and kalymnians living abroad are invited to attend the inauguration and take part in the educational programme of the library.

A special invitation is addressed to the local kalymnian scientific community as well as to the one living abroad to share their educational and cultural background with the kalymnian educational community through seminars and workshops starting 1st September 2022.

Every scientist in Greece or abroad who would like to contribute to the works of the library is also invited.

We strongly believe that the library, through its function as an educational centre, could help teachers and parents to continuously upgrade their knowledge and skills in order to develop holistically and in turn help students evolve into critically thinking adults and citizens of the world.

According to the reasoning of “act locally- think globally” they will learn to develop knowledge and skills in order to attend to both their individual and collective lives.

In a globalized and unpredictably evolving socioeconomic reality they will learn to act with critical thinking, empathy, dignity and love for the Human being, Nature, History and Culture.

Please contact us ASAP either directly in order to start our collaboration and to plan our actions or by completing the following e-form and we shall contact you.

https://forms.gle/6spAtRA5GW15qPrT6

Regards,

Eleni Poulla

Educational coordinator Kalymnos    Tel.: +306974384543   

                                                           Mail: epoulla@sch.gr

Ioannis Theofilidis 

Principle 2nd Primary school Kalymnos     Tel.: +306944602488

                                                                   Mail: 2dimkalymn@sch.gr

2ème École Primaire de KALYMNOS

INVITATION À L’INAUGURATION ET AUX ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE « NIKI HOULLI- GEORGIADOU »

Dans la 2ème École Primaire de Kalymnos nous inaugurons le samedi 10 septembre à 19h la bibliothèque de prêt pour adultes (professeurs et parents) dédiée à la mémoire d’une importante maîtresse de l’école, Niki Houli – Georgiadou.

Parallèlement, l’École devient officiellement un Centre de formation pour adultes (enseignants et parents) à travers un programme intitulé : École-Bibliothèque-Société : Relations et Interactions

En tant qu’enseignants, nous croyons profondément que l’école est en interaction constante avec la communauté locale et mondiale car elle est sa cellule et se développe en relation avec elle.

Nous invitons le monde entier de Kalymnos et la diaspora de Kalymnos à assister à l’inauguration et à participer au programme éducatif de la bibliothèque.

Nous adressons un appel spécial au monde scientifique de Kalymnos et à la diaspora de Kalymnos dans le monde entier pour partager avec la communauté éducative de Kalymnos son capital éducatif et culturel à travers des séminaires et des ateliers (en personne ou en ligne) qui commenceront à partir du 1er septembre 2022.

Nous invitons également tout scientifique de Grèce et de l’étranger qui souhaiterait contribuer au travail de la bibliothèque.

Avec le fonctionnement de la bibliothèque en tant que centre de formation, nous croyons que nous aiderons les enseignants et les parents à constamment mettre à jour leurs connaissances et leurs compétences, afin qu’ils puissent se développer de manière holistique et aider à leur tour les élèves à devenir des adultes à l’esprit critique et des citoyens du monde. Dans le raisonnement « agir localement, penser global », ils apprendront à cultiver des connaissances et des compétences pour prendre soin de leur vie individuelle et collective, dans un devenir socio-économique mondialisé et en évolution imprévisible, avec la pensée critique, l’empathie, la dignité et l’amour pour l’Homme, la Nature, l’Histoire et la Culture.

Veuillez nous contacter directement pour démarrer notre coopération et planifier des actions ou remplissez le formulaire en ligne suivant pour nous contacter :

https://forms.gle/6spAtRA5GW15qPrT6

Cordialement

Eleni Poulla                                                                Theofilidis Giannis

Coordinatrice du projet éducatif                                Directeur de la 2e École Primaire de Kalymnos

tél. 0030 6974384543                                              tél. 0030 6944602488

mail: epoulla@sch.gr                                              mail:  2dimkalymn@sch.gr

2. Grundschule Stadt Kalymnos

Einladung zur Einweihung und zu Aktivitäten der Bibliothek „Niki Choulli- Georgiadou“.

Am Samstag, den 10. September um 19.00 Uhr findet die Einweihung der neuerstellten Bibliothek für Erwachsene (Lehrer und Eltern) in der 2. Grundschule von Pothia Kalymnos statt, die als Andenken unserer Lehrerin Niki Chouli- Georgiadou gewidmet ist.

Somit wird auch offiziell unsere Schule als Ausbildungszentrum für Erwachsene (Lehrer und Eltern) gekennzeichnet, durch die Unterstützung eines staatlichen Programmes mit Titel: Schule- Bibliothek- Gesellschaft: Beziehungen und Interaktion.

Wir als Lehrer sind der Meinung, dass sich die Schule in einer kontinuierlichen Interaktion befindet, sowohl mit der lokalen als auch mit der Weltgesellschaft. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft und entwickelt sich mit ihr.

Wir laden somit alle Bürger unserer Gesellschaft, aber auch unsere Auswanderer zur Einweihung und Teilnahme des Ausbildungsprogrammes der Bibliothek herzlich ein. Eine herzliche Einladung senden wir auch an unsere wissenschaftliche und akademische Gesellschaft in Kalymnos oder im Ausland, um sich ihr lehrreiches und kulturelles Wissen mit der kalymnischen Lehrgesellschaft zu teilen mit Hilfe von Seminaren und Aktivitäten (in Person oder via Internet), die ab 1. September stattfinden werden.

Wir bitten aber auch jeden Wissenschaftler in Griechenland oder im Ausland zur Hilfe, der zu diesem Werk der Bibliothek etwas beizutragen hätte.

Mit der Funktion der Bibliothek als Ausbildungszentrum für Lehrer und Eltern sind wir der Meinung, dass Wissen und Fertigkeiten ständig aktualisiert werden. Somit können sich Lehrer und Eltern ganzheitlich entwickeln und dementsprechend Schüler/-nen helfen kritisches Denken als Erwachsene und Bürger dieser Welt zu haben. Mit dem Gedanken “ lokal handeln- universal denken” werden sie lernen Wissen und Fähigkeiten zu pflegen, um sich um ihr individuelles und kollektives Leben zu kümmern, das sich in einer universalen und unabsehbaren schnellentwickelnden sozialwissenschaftlichen Wirklichkeit befindet. Sie werden lernen sich darüber mit kritischem Denken, Einfühlungsvermögen, Würde und Liebe dem Mitmenschen, der Natur, der Geschichte und Kultur gegenüber zu kümmern.

Wir bitten Sie darum, entweder so schnell wie möglich mit uns in Kontakt zu kommen, um unsere Mitarbeit zu beginnen und Aktivitäten/ Aktionen zu programmieren, oder f Sie das folgende elektronische Antragsformular aus und wir werden mit Ihnen in Kontakt kommen.

https://forms.gle/6spAtRA5GW15qPrT6

Mit freundlichen Grüßen

Eleni Poulla  

Lehrwerk Koordinator Kalymnos           Tel.: +30 6974384543      mail: epoulla@sch.gr

Jiannis Theofilides    

Direktor 2. Grundschule Kalymnos       Tel.: +306944602488        mail: 2dimkalymn@sch.gr