Υπεγράφη   από τον Έπαρχο Καλύμνου κ. Μανόλη  Μουσελλή   και την Πρόεδρο  της Αστικής Εταιρείας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»   κ. Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία,  πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Επαρχείου Καλύμνου  και της Αστικής Εταιρείας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»  . Η  πρόταση που κατατέθηκε από την ΑΕ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»  προς το Επαρχείο Καλύμνου, ευοδώθηκε, μετά τη συνεργασία του  Επάρχου Καλύμνου, με τον κ. Γερούκαλη  Δημήτριο που εκπροσώπησε την Εταιρεία. Σκοπός   των δύο φορέων  είναι η διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικού σχεδιασμού, κατάλληλων για την ανάδειξη του Συναμφότερου ( νήσου – Επαρχίας ) των νησιών . Κάθε νησί της Π.Ε.Καλύμνου διαθέτει   αυτοτελή ιστορία  και πολιτισμική παράδοση , όμως μαζί αλληλεπιδρούν  και  συνθέτουν μια ιδιαίτερη γεωγραφική ενότητα με αναδυόμενη μοναδική οντότητα συναρθρώσεων.

    Για την ικανοποίηση του ως άνω σκοπού της συνεργασίας  στο πρωτόκολλο  προβλέπονται  οι  παρακάτω δράσεις,  που θα ενταχθούν άμεσα  στο πρόγραμμα  της ΑΕ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» και θα υλοποιηθούν μέσω του προϋπολογισμού της.

  1. οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Αναπτυξιακής Πρόγνωσης  Επαρχίας   Καλύμνου,
  2. ανάδειξη του Τοπικού Συστήματος Καλύμνου ( Καλυμνίων Βίος),
  3. συγγραφή και έκδοση μονογραφίας  με θέμα την Πολιτισμική Ταυτότητα της Νήσου Καλύμνου και την ανάδειξη του πυρηνικού Συμβολικού Προϊόντος,
  4. οργάνωση και λειτουργία Δημοσκοπικής Κοινότητας, για  την αποτύπωση των απόψεων και στάσεων των κατοίκων,
  5. τη  διεξαγωγή μελετών κοινωνιολογικού περιεχομένου, για  τη διερεύνηση και μελέτη κοινωνικών και άλλων χαρακτηριστικών,
  6. εκπόνηση ειδικής μελέτης ποιοτικών χαρακτηριστικών της οικογενείας της Καλύμνου,
  7. συνέκδοση ειδικής μονογραφίας της ιστορίας του Συντάγματος Δωδεκανησίων (ΣΔ), μοναδικού ιστορικού γεγονότος και την αξιοποίηση της στον μαθητικό πληθυσμό,
  8. εκπόνηση μελέτης ανάδειξης της ιστορικής και πνευματικής πορείας των κοινωνιών των νήσων της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου. Επίσης, χαρτογραφική μελέτη των τόπων της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου.