Οι ευχές για το νέο έτος αλλά κυρίως οι προτροπές για την αντιμετώπιση της πανδημίας, περιλαμβάνονται στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη κ.κ. Παϊσίου.

Με απόσπασμα από τον λόγο του Πατριάρχη, που συστήνει σε όλους να ακολουθούν τα προτεινόμενα από τις υγειονομικές αρχές και να εμβολιαστούν όσοι ακόμα δεν το έπραξαν, προτρέποντας να μην παρασύρονται από τους μη ειδικούς, καταλήγει στο μήνυμα του ο Ποιμενάρχης της περιοχής μας, εκφράζοντας την ευχή σύντομα να απαλλαγεί η ανθρωπότητα από την απειλή του φονικού ιού.

Ακολουθεί το μήνυμα του Μητροπολίτη:

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ  ΜΗΝΥΜΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  (1.1.2022)

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά και περιπόθητα,

Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε.

Είη ευλογημένος ο νέος ενιαυτός της Χριστότητος του Κυρίου, του σωτηρίου έτους 2022, και έσται εν παντί υγιεινόν, μεστόν παντός αγαθού και απηλλαγμένον, συν Θεώ, από την φοβεράν του κορωνοϊού απειλή.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα, του Τριαδικού Θεού, προς δημιουργίαν του σύμπαντος κόσμου, ήταν προαιώνιον σχέδιον Αυτού.

Ο κόσμος όμως, όλος, επί γης και ουρανού, δημιούργημα της πανσθενούς Δεξιάς του Υψίστου, κινείται πάντοτε εν αρμονία πολλή, ούτως ώστε να υπάρχη ισορροπία του όλου συστήματος.

Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος προσπαθεί με τον ιδικόν του τρόπον να μεταβάλει τους υπερφυσικούς νόμους της φύσεως, εις φυσικούς και γήινους, και δια του τρόπου αυτού παρεμβαίνη εις την θεόδοτον ισορροπίαν και δημιουργεί πλείστα όσα σοβαρά προβλήματα (λιμούς, λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς, υπερθέρμανσιν του πλανήτου με υλικές καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες, κλπ), τα οποία φαινόμενα ταύτα ταλαιπωρούν ολόκληρον την ανθρωπότητα και σήμερον.

Η παρουσία δυστυχώς δια δευτέραν φοράν της πανδημίας εταλάνισε την ανθρωπότητα ολόκληρον και αναφέρομαι εις την ευχήν της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Αυθέντου και Δεσπότου κατά την Πατριαρχικήν Απόδειξιν των Χριστουγέννων, ο οποίος επιγραμματικά λέγει: «Καί κατά τό παριππεῦον ἔτος, ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ Covid – 19 ἐταλάνισε τήν ἀνθρωπότητα. Δοξάζομεν τόν Θεόν τοῦ ἐλέους, τόν κρατύναντα τούς εἰδικούς ἐπιστήμονας εἰς τήν ἀνάπτυξιν ἀποτελεσματικῶν ἐμβολίων καί ἄλλων φαρμάκων διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς κρίσεως καί καλοῦμεν ὅσους πιστούς δέν ἔχουν ἀκόμη ἐμβολιασθῆ νά τό πράξουν, πάντας δέ νά ἀκολουθοῦν τά προτεινόμενα ὑπό τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν μέτρα προστασίας. Ἡ ἐπιστήμη, ἐφ᾿ ὅσον λειτουργεῖ ὡς διάκονος τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι πολύτιμον δῶρον τοῦ Θεοῦ. Ὀφείλομεν νά δεχώμεθα εὐγνωμόνως τό δῶρον καί νά μή παρασυρώμεθα ἀπό τάς ἀνευθύνους φωνάς τῶν μή ἐπαϊόντων καί τῶν αὐτοανακηρυχθέντων εἰς ἐκπροσώπους τοῦ Θεοῦ καί τῆς γνησίας πίστεως «πνευματικῶν συμβούλων», αὐτοαναιρουμένων ὅμως οἰκτρῶς, λόγῳ τῆς ἀπουσίας ἀγάπης πρός τόν ἀδελφόν, τήν ζωήν τοῦ ὁποίου ἐκθέτουν εἰς μέγαν κίνδυνον».

Επί τούτοις, η σκέψις μας κατ’ αυτάς τας Αγίας Ημέρας, στρέφεται εις άπαντα τα πνευματικά τέκνα, τα εγγύς και τα απόδημα, ευχόμενοι όπως διέλθωμεν πάντες τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου ὑγιηνόν δέ, καλλίκαρπον ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς καί μεστόν θείων δωρημάτων.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος