Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που εισήχθη σήμερα προς ψήφιση στη βουλή περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για ακίνητα νησίδων των Δωδεκανήσων που αφορούν το ζήτημα των διεκδικήσεων από το Δημόσιο ακινήτων στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου.

Συγκεκριμένα στοάρθρο 17 του ν. 2443/1996 ,προστίθεται η διάταξη :Σε ακίνητα που βρίσκονται στις νησίδες του νομού Δωδεκανήσου, επί των οποίων το Δημόσιο προβάλλει δικαιώματα διά της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, ο νομέας τους θεωρείται κύριος έναντι του ελληνικού Δημοσίου, εφόσον αποδεδειγμένα: α) είναι μόνιμος κάτοικος αυτών, β) έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275),γ) δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν ή τους δικαιοπαρόχους του Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής ή Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης για τα ακίνητα αυτά, δ) δεν προβάλλονται δικαιώματα του Δημοσίου επί του ακινήτου εξ άλλης αιτίας και ε) δεν εμπίπτει στους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. α΄ και ε΄ αποδεικνύεται με βεβαίωση του κατά τόπον αρμόδιου δήμου. Για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των περ. β΄, γ΄ και δ΄ αρμόδια είναι η οικεία Κτηματική Υπηρεσία, η οποία συγκεντρώνει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων των περ. α΄ έως ε΄ και τα διαβιβάζει στο κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Εκκρεμείς δίκες μεταξύ των νομέων και του ελληνικού Δημοσίου καταργούνται.».

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Ιωάννης Παππάς με επαφές του και στοχευμένες παρεμβάσεις  σε αγαστή συνεργασία με τον Δήμαρχο Πάτμου κ. Πέντε, ανέδειξαν στον Πρωθυπουργό και στο αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών, το χρόνιο ζήτημα των διεκδικήσεων του δημοσίου στα μικρά νησιά όπως το Μαράθι ,οι Αρκιοί, το Καστελόριζο,  το Αγαθονήσι, η Σαρία και η Ψέριμος. Οι προσπάθειες ευοδώθηκαν με την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης.

Ο κ. Παππάς σε δηλώσεις του ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την κατανόηση στο ζήτημα που υπήρχε στα μικρά νησιά μας, έπειτα από την συνάντηση τους 1,5 χρόνο πριν, και με την εν λόγω διάταξη επιλύονται χρόνια ιδιοκτησιακά ζητήματα ιδιαίτερα στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου.