Από 01/01/2014, έως και την 31/12/2019, το εισόδημα από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων, φορολογείται με την ειδική φορολογία του Ν.27/75 περί πλοίων και όχι ως εισόδημα από γεωργική επιχείρηση.

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

Αυτό ίσχυε για όλα τα αλιευτικά πλοία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας.

Από 01/01/2020 ισχύουν τα εξής:

  • Τα αλιευτικά σκάφη συνεχίζουν να κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία πλοίων, δηλαδή έχουν μηδενικό συντελεστή φόρου χωρητικότητας.
  • Επιβάλλεται στους πλοιοκτήτες, τέλος υπέρ του δημοσίου, με βάση το μήκος του πλοίου, για το οποίο υποβάλλεται σχετική δήλωση, έως και την 31/03 κάθε έτους, για την πληρωμή του.

Σημαντική παρατήρηση:

Επισημαίνεται ότι, η ειδική φορολογία του ν.27/1975 καταλαμβάνει μόνο τους πλοιοκτήτες και όχι τα πρόσωπα εκείνα που εκμεταλλεύονται ή διαχειρίζονται αλιευτικά πλοία τρίτων. Στην περίπτωση που η αλίευση γίνεται με τη χρήση αλιευτικών πλοίων τρίτων, το εισόδημα που αποκτούν οι μισθωτές από τα αλιεύματα των πλοίων αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με το άρθρο 21 του ν. 4172/2013, ενώ το εισόδημα των πλοιοκτητών (εκμισθωτών των πλοίων) φορολογείται με τις διατάξεις του ν. 27/1975.

Πηγές:

  • Άρθρο 57 Ν.4646/2019
  • Ε.2023/13-01-2020
  • Πηγή: taxvoice.gr