Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που αναρτήθηκε στο “Διαύγεια” σήμερα 17 Μαϊου 2024, η οποία κοινοποιείται στο Δήμο και στον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Γιάννη Γαλουζή, ακυρώνεται η “ομόφωνη” απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 20 Μαρτίου 2024, που όριζε την 5μελή Αθλητική Επιτροπή του Δήμου, με πρόεδρο τον Δημήτρη Βολονάκη και καταλήγει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


“Ακυρώνουμε την υπ’ αρ. 53/2024 (ΑΔΑ: 8ΦΦΤΩΕΞ-2ΦΓ ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλυμνιων, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.
Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε, εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση ή κοινοποίηση αυτής, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, που εδρεύει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στη Ρόδο (Πλ. Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 238 παρ. 1 του ν.3852/2010 και 151 του ν. 3463/2006.”

Ακολουθεί το σύνολο της απόφασης, καθώς και το σκεπτικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Τμήμα Διοίκησης Ν. Δωδεκανήσου) και στο τέλος επισυνάπτεται σε μορφή pdf.

Να επισημανθεί ότι κατά της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. έγινε προσφυγή από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης “Νέα Κάλυμνος” του Γιάννη Γαλουζή, όπως αναφέρεται και στην απόφαση.